IZVOD IZ PRAVILA O PRIREĐIVANJU POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJA

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 5.

Klađenje je posebna igra na sreću u kojoj priređivač unapred odredjuje događaje i kvote za klađenje, a učesnik slobodnom voljom bira znakove kojima obeležava ishod ponuđenog događaja ili grupe događaja na pomoćnom listiću-obrascu za učešće u igri (u daljem tekstu: listić) koji je izdao priređivač.

Klađenje se priređuje u kontinuitetu, po definisaniom terminima i kolima koja su vremenski ograničena.

Član 6.

Odredbe ovih pravila važe i primenjuju se za sva klađenja koja je moguće organizovati i koji po svojoj prirodi mogu biti predmet igara klađenja. 

Učesnik se na način određen ovim pravilima može kladiti na:

rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih događaja;

odredjeni događaj u toku sportskog takmičenja (broj postignutih golova, tačan rezultat, broj golova na poluvremenu i na kraju utakmice, ko će dati prvi gol, koji će igrač/tim biti najbolji strelac, u kom delu meča će biti postignuto više golova, ko daje više ili manje golova i sl.);

rezultate u klasičnim (npr. da li će biti izvučena sedmica u igri Loto, broj dobitnika sa sedam pogodaka i sl.), posebnim i zabavnim igrama;

uspeh kandidata na izborima.

Član 7.

Događaje iz člana 6. ovih pravila, priređivač objavljuje u listi programa ponuđenih događaja koji će biti predmet klađenja za određen vremenski period ili kolo, zajedno sa početnim kvotama, uputstvom za klađenje, eventualnim posebnim uslovima, pravilima za konkretno klađenje, kao i drugim podacima koji učesniku olakšavaju učešće u klađenju.

Član 8.

Kod klađenja se koriste sledeći znaci, odnosno tipovi: "1", "X", "2" i dvoznaci "1 ili X", "1 ili 2" i "X ili 2".

Znak "1" označava pobedu domaćeg tima, znak "X" označava nerešen rezultat, a znak "2" označava pobedu gostujućeg tima.

"Dvoznaci" su znaci koji istovremeno označavaju dva rezultata: znak "1 ili X" označava pobedu domaćeg tima ili nerešen rezultat, znak "1 ili 2" označava pobedu domaćeg ili gostujućeg tima i znak "X ili 2" označava nerešen rezultat ili pobedu gostujućeg tima.

Za određene vrste klađenja, mogu da se koriste brojne oznake(1,2,3...n), slovne oznake(A,B,C...Ž) i oznake specijalnih karaktera(<,>,+,-,=…) ili njihove kombinacije, na način kako to priređivač navodi u listi programa ponude događaja.

"Kombinaciju" čini niz znakova za klađenje iz stava 1., 2. , 3. i 4. ovog člana.

Broj znakova u nizu koji čini jednu kombinaciju kreće se izmedju minimalnog i maksimalnog broja događaja koje je priređivač odredio za klađenje, od ukupnog broja ponuđenih događaja sa liste ponuđenih događaja za klađenje, a koje je učesnik izabrao.

“Sistem” je poseban način formiranja (uvećanja) broja kombinacija za klađenje, i igraču se omogućava da formiranjem grupa događaja uvećava ukupan broj kombinacija za klađenje.

“Fiks” je oznaka koja se koristi kod igranja sistema, da se njome označi određen događaj koji će učestvovati u svim kombinacijama koje je igrač odabrao.

Član 9.

"Kvota" je decimalni broj koji unapred određuje priređivač za svaki ponuđeni događaj koji je predmet klađenja i služi za izračunavanje visine dobitka.

Kvota može biti određena za svaki događaj posebno, kao deo jedne kombinacije, ili za ukupnu kombinaciju, odnosno za sve događaje koji čine tu kombinaciju.

U slučaju da su kvote određene za svaki događaj posebno, kvota kombinacije dobija se množenjem kvota svih pojedinačnih događaja.

Priređivač zadržava pravo da promeni kvote objavljene u programu ponuđenih događaja, o čemu će blagovremeno biti istaknuto obaveštenje na uplatno-isplatnom mestu i u tom slučaju uzimaju se u obzir kvote koje su važeće u momentu uplate klađenja.

Član 10.

"Množilac učešća" je broj kojim učesnik uz posebnu doplatu označava koliko puta njegove kombinacije učestvuju u igri, odnosno koliko će se puta uvećavati njegov eventualni dobitak.

Član 11.

"Hendikep" je prednost u golovima, koševima ili poenima koju priređivač unapred daje nekom timu sa liste programa ponuđenih događaja za klađenje.

Konačan ishod događaja sa hendikepom formira se tako što se broju golova, koševa ili poena označenih kao hendikep dodaju golovi, koševi ili poeni koje je stvarno postigao tim kome je dat hendikep.

U svim sportovima hendikep vrednost se dodaje prvom (domaćem) timu.

Član 12.

"Dupla šansa" je korišćenje dvoznaka kod prognoziranja konačnog ishoda, čime se ne povećava broj odigranih kombinacija, a za koju se daje posebna kvota u listi programa ponuđenih događaja.

Član 13.

"Miks" predstavlja kombinaciju dva ili više različitih događaja iz člana 6. ovih pravila, ukoliko su ispunjeni minimalni uslovi za kombinacije igara, koje priređivač navodi u listi programa ponuđenih događaja.

Član 14.

Dobitna kombinacija je ona kombinacija za koju su tačno pogođeni svi ishodi događaja koje je igrač odabrao.

Član 15.

Pojedinačna cena kombinacije za klađenje iznosi 2,00 dinara.

Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 20,00 dinara.

Maksimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 1.000.000,00 dinara.

Maksimalni iznos za isplatu dobitka učesniku iznosi 5.000.000,00 dinara.

Definisanje minimuma - maksimuma uplate i isplate na pojedinačna moguća klađenja iz Člana 6. priređivač će navoditi u listi programa ponuđenih događaja.

Član 16.

Iznos dobitnog fonda kod klađenja predstavlja zbir svih dobitaka učesnika u klađenju, i on nije unapred određen i ne zavisi od primljenih uplata za učešće u konkretnom kolu klađenja.

Član 16a.

Priređivač može odrediti bonus kojim će nagraditi igrača u visini od maksimalnih 50% od eventualnog dobitka na dobitnom tiketu.

 

II POSTUPAK I USLOVI KLAĐENJA

Član 17.

Uplate za klađenje primaju se na uplatno-isplatnim mestima kladionice koja su obeležena posebnom oznakom koju izdaje Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za igre na sreću.

Član 18.

Učesnici u klađenju popunjavaju listiće koje izdaje priređivač, tako što obeležavaju ponuđene događaje na koje se klade znakovima iz člana 8. ovih pravila, pri čemu su igrači obavezni da se pridržavaju objašnjenja, uslova i pravila koja se nalaze na listi programa ponuđenjih događaja za klađenje.

Učesnik u igri je dužan da za svako klađenje označi vrstu igre i šifre događaja na koje se kladi. U suprotnom, klađenje nije važeće, i priređivač ga neće prihvatiti.

Priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, delimično ili potpuno, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje učesniku u igri.

Kad prihvati klađenje, priređivač prima uplatu i učesniku vraća overenu potvrdu o učešću u igri klađenja, koja sadrži mesto, vreme, datum, izbore igrača i iznos primljene uplate, koja predstavlja dokaz o učešću igrača u klađenju, na osnovu kojeg igrač kasnije ima pravo na isplatu eventualnog dobitka.

Član 19.

Priređivač pre početka klađenja određuje i objavljuje minimalne uslove za uplatu. Učesnici su dužni da poštuju minimum i maksimum broja događaja za svaku vrstu klađenja onako kako je to priređivač objavio u programu ponuđenih događaja za konkretno kolo ili termin klađenja.

Član 20.

Kada učesnik ustanovi da klađenje, od strane priređivača, nije overeno u skladu sa njegovim zahtevom, tada učesnik ima pravo da odustane od klađenja i zatraži storniranje nakon izvršene uplate, najkasnije u roku do 20 (dvadeset) minuta nakon završetka overavanja klađenja, a pre početka odigravanja sportskog događaja.

U ovom slučaju se poništavaju sve kombinacije za klađenje, a iznos uplate se vraća učesniku.

Član 21.

Učesniku je zabranjeno da se u jednoj kombinaciji kladi više puta na isti događaj, osim ukoliko to priređivač nije izričito odobrio u programu rasporeda ponuđenih događaja.

Član 22.

Krajnji rok za prijem uplate za klađenje je do početka prvog događaja na koji se učesnik kladi, osim ako priređivač nije odredio drugačije.

U slučaju kada se izvrši uplata za klađenje na ponuđene događaje koji su već počeli ili su već završeni, priređivač zadržava pravo da takve događaje proglasi neregularnim, osim ukoliko to ovim pravilima nije drugačije određeno.

Član 23.

Po završetku svih ponuđenih događaja koji su bili predmet klađenja, priređivač u roku od 24 časa, objavljuje zvaničan izveštaj o rezultatima događaja koji su bili u listi programa ponuđenih događaja za klađenje.

Zvaničan rezultat je rezultat postignut u regularnom toku utakmice ili takmičenja. Produžeci i penali (golovi u produžecima, jedanaesterci i sl.) se ne smatraju regularnim tokom utakmice ili takmičenja.

Priređivač utvrdjuje zvaničan rezultat ponuđenog događaja na osnovu zvaničnih izveštaja koje službeno objavljuje organizator takmičenja (nacionalno ili internacionalno udruženje, savez, liga, kup i sl.).

Član 24.

U slučaju odlaganja takmičenja, iz bilo kojih razloga i odigravanja u novom terminu u roku od 48 sati od početka meča, postignuti rezultati se smatraju važećim za sve vrste klađenja na to takmičenje ukoliko nije drugačije naglašeno u pravilima klađenja obrade i poništenja po sportu (član 29a).

U slučaju da se takmičenje ne održi u roku iz stava 1. ovog člana, za događaj iz tog takmičenja računa se kvota 1,00 (jedan).

Član 25.

U slučaju prekida sportskog takmičenja, obrada i poništenje klađenja biće sprovedeno u zavisnosti od sporta u skladu sa članom 29a ovih Pravila.

Član 29.

U slučaju kada sa nevažećim sportskim takmičenjem učesnik ne ispunjava uslov o minimumu broja događaja u jednoj kombinaciji, ta kombinacija se smatra nevažećom i učesniku se vraća primljena uplata.

Ako učesnik i bez nevažećeg sportskog događaja ispunjava uslov o minimalnom broju događaja u jednoj kombinaciji, ta kombinacija je važeća, a za nevažeći događaj računa se kvota 1,00 (jedan).

 

Pravila obrade i poništenja klađenja po sportu

Član 29a.

1.Opšta pravila obrade i poništenja klađenja

1.1.Ako se ishod događaja ne može zvanično potvrditi, priređivač zadržava pravo na odlaganje obrade do zvanične potvrde ishoda.

1.2.Ako je ponuđeno klađenje na događaj, čiji je ishod već poznat, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

1.3.U slučaju svake izrazito očigledne greške u prikazu ili iznosu kvote, priređivač zadržava pravo poništenja opklada. Ovo uključuje, ali se ne odnosi samo na, devijaciju od više 100% u isplatama u odnosu na prosek igre.

1.4.Ako je praćenje napušteno, a meč se završi regularno, svi događaji će biti obrađeni po finalnom rezultatu. Ukoliko je nemoguće zvanično potvrditi ishod događaja priređivač zadržava pravo da proglasimo klađenje nevažećim.

1.5.U slučaju netačne obrade događaja priređivač zadržava pravo naknadne ispravke obrade.

1.6.U slučaju da su generalna pravila sporta prekršena priređivač zadržava pravo poništenja opklada (npr. neregularne dužine delova meča, procedura brojenja, format meča itd…)

1.7.U slučaju da pravila ili format meča odstupaju od naših generalnih informacija, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

1.8.U slučaju prekida meča koji se ne nastavi 48 sati od početka meča, dobitnim će se smatrati sve poznate pogođene opklade, a nedobitnim se smatraju sve poznate nepogođene opklade.

1.9.U slučaju odlaganja ili prekida meča koji se nastavi odnosno odigra u roku od 48 sati, sve opklade će biti važeće i obrađene po konačnom rezultatu.

1.10.Za sve poništene opklade važi kvota 1.00 .

1.11.Poznata opklada je opklada čiji je ishod realizovan i ne može se promeniti do kraja meča.

2. Fudbal

2.1 Važno

1. Sve ponuđene igre (osim onih koji se odnose na poluvremena, prvo poluvreme, produžetak, i penale) se odnose na regularni period igre.

2. Ako je meč prekinut i nastavljen u roku od 48h od početka, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu.

3. Regularnih 90 minuta: Ponuđene igre se odnose na regularnih 90 minuta igre osim ako je drugačije određeno. Ovo uključuje zaustavno vreme, ali ne uključuje produžetke, vreme za izvođenje penala ili zlatnog gola.

2.2 Pravila o obradi i poništenim opkladama

1. Ako su kvote ponuđene sa netačnim vremenom početkom meča (više od 5 minuta) priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

2. Ako su imena timova, ili kategorija bila netačno prikazana, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

3. Ako je meč prekinut i ne nastavi se u roku od 48h od početnog udarca pravila su sledeća:

3.1. Ukoliko je do prekida došlo u prvom poluvremenu, sve poznate pogođene opklade će biti dobitne, a poznate nepogođene opklade će biti nedobitne. Za opklade sa nepoznatim ishodom, važi kvota 1.00.

3.2. Ukoliko je meč prekinut po završetku prvog poluvremena, između dva poluvremena ili bilo kad u toku drugog poluvremena, rezultat u trenutku prekida će se obraditi kao konačan i važiće za sve igre uključujući kornere, kartone, sledeći strelac i strelac na meču.

4. Ukoliko je meč odložen i ne bude odigran u roku od 48 sati od predviđenog termina, sve opklade će se smatrati poništenim odnosno važiće kvota 1 (jedan).

2.3 Kartoni

1. Žuti karton se računa kao 1, a crveni ili drugi žuti/crveni 2. Jedan igrač ne može dobiti više od 3 kartona po utakmici.

2. Obrada se vrši na osnovi svih dokaza o kartonima koji su pokazani u regularnom delu igre.

3. Kartoni dobijeni posle meča se ne računaju.

4. Kartoni koje su dobili neaktivni učesnici utakmice se ne računaju (već izmenjeni igrači, treneri, igrači na klupi).

2.4 Korneri

Dodeljeni, ali neizvedeni korneri se ne računaju.

2.5 Strelci

Auto gol se ne uzima u obzir za igre Strelci (strelac na meču, Strelac prvog gola, Strelac poslednjeg gola).

Svi igrači koji su uzeli učešće na meču se smatraju kandidatima. Ukoliko igrač van liste postigne pogodak sve opklade se računaju standardno.

3. Tenis

1. U slučaju predaje ili odustajanja bilo kog igrača na meču, sve nepoznate opklade će biti poništene.

2. U slučaju prekida ili odlaganja meča (kiša,mrak itd…), sve opklade ostaju aktivne do završetka meča.

3. Ako je kazneni poen dodeljen od strane sudije, sve opklade na meču se računaju standardno.

4. Ukoliko se meč završi pre kraja određenog poena ili gema, sve opklade koje su pod uticajem tog poena ili gema će biti poništene.

5. Ako su imena igrača ili timova bila netačno prikazana, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

6. Ako se igrač povukao pre početka meča sve nepoznate opklade će biti poništene.

7. Ako se igrač povukao pre početka turnira sve nepoznate opklade (igra: pobednik) će biti poništene, ali ukoliko je započeo meč i odigrao samo jedan poen pa potom odustao, opklade ostaju aktivne.

8. Ako je meč odlučen Super tie break-om (do 10) on se smatra kao treći set.

9. Svaki tie break ili Super tie break se računa kao jedan gem.

4. Košarka

1. Ponuđene igre se ne odnose na produžetke ukoliko nije drugačije definisano.

2. Ako se meč odloži ili prekine, a ne nastavi u roku od 48h sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim. Poznate pogođene opklade su dobitne a poznate nepogođene opklade se smatraju nedobitnim.

3. Ako su kvote ponuđene sa netačnim vremenom početka meča (više od 2 minuta) priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

5. Američki fudbal

1. Ponuđene igre se ne odnose na produžetke, ukoliko nije naznačeno drugačije.

2. Ako su kvote ponuđene uz netačno vreme početka meča (više od 89 sekundi), priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

3. Ako su timovi prikazani netačno, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

4. U slučaju prekinute ili odložene utakmice, nepoznate opklade će se smatrati poništenim, ukoliko se meč ne nastavi u toku iste NFL nedeljne šeme (Četvrtak-Sreda lokalno vreme stadiona).

6. Hokej na ledu

1. Sve ponuđene igre (osim onih koje se odnose na četvrtine, produžetak ili penale) se odnose na regularni period meča, ukoliko nije drugačije naglašeno.

2. Ako se meč odloži ili prekine, a ne nastavi u roku od 48h sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim. Poznate pogođene opklade su dobitne a poznate nepogođene opklade se smatraju nedobitnim.

3. Ako su kvote ponuđene uz netačno vreme početka meča (više od 2 minuta) priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

7. Bejzbol

1. Ponuđene igre se ne odnose na extra ining, ukoliko nije naznačeno drugačije osim igara: "Ko postiže određen poen", i "Koji tim će prvi stići do određenog broja poena" i ostalih naznačenih igara.

2. Specifični pojmovi bejzbola: Period - Ining, Produžetak - Ekstra ining, Poen - Run Poluvreme - Rezultat posle devetog half ininga.

3. Svi događaji se obrađuju po konačnom rezultatu posle 9 ininga (odnosno 8 ½ ininga ako domaći tim vodi u tom trenutku).

4. Ako je meč prekinut ili otkazan, i neće se nastaviti istog dana, sve opklade sa nepoznatim ishodom će se smatrati poništenim.

8. Rukomet

1. Sve ponuđene igre (osim onih koje se odnose na poluvremena, prvo poluvreme, ko postiže određeni pogodak i koji tim će prvi postići određeni broj pogodaka) se odnose samo na regularan period meča.

2. Ponuđene igre se ne odnose na produžetke, ukoliko nije drugačije naznačeno.

3. Ako se meč odloži ili prekine, a ne nastavi u roku od 48h sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim. Poznate pogođene opklade su dobitne a poznate nepogođene opklade se smatraju nedobitnim.

4. Ako su kvote ponuđene uz netačno vreme početka meča (više od 3 minuta) priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

9. Odbojka

1. U slučaju da se meč ne odigra do kraja, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.

2. Zlatni set se ne uzima u obzir.

3. Ako se meč odloži ili prekine, a ne nastavi u roku od 48h sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim. Poznate pogođene opklade su dobitne a poznate nepogođene opklade se smatraju nedobitnim.

10. Futsal

1. Sve ponuđene igre (osim poluvremena, prvog poluvremena, produžetaka i penala) se odnose na regularan period meča.

2. Ako se meč odloži ili prekine, a ne nastavi u roku od 48h sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim. Poznate pogođene opklade su dobitne a poznate nepogođene opklade se smatraju nedobitnim.

3. Ako su kvote ponuđene uz netačno vreme početka meča (više od 2 minuta) priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

4. Ako je meč prekinut ili odložen i ne nastavi se u roku od 48h od početnog udarca sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim.

5. Ako je ime tima ili kategorije netačno napisano, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

Pravila obrade i poništenja klađenja uživo po sportu

Član 29b.

1. Generalna pravila obrade i poništenja

- Ako se ishod događaja ne može zvanično potvrditi, priređivač zadržava pravo na odlaganje obrade do zvanične potvrde ishoda.

- Ako je ponuđeno klađenje na događaj, čiji je ishod već poznat, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- U slučaju svake izrazito očigledne greške u prikazu ili iznosu kvote, priređivač zadržava pravo poništenja opklada. Ovo uključuje, ali se ne odnosi samo na, devijaciju od više 100% u isplatama u odnosu na prosek igre.

- Ako je praćenje napušteno, a meč se završi regularno, svi događaji će biti obrađeni po finalnom rezultatu. Ukoliko je nemoguće zvanično potvrditi ishod događaja priređivač zadržava pravo da proglasimo klađenje nevažećim.

- U slučaju netačne obrade događaja priređivač zadržava pravo naknadne ispravke obrade.

- U slučaju da su generalna pravila sporta prekršena priređivač zadržava pravo poništenja opklada (npr. neregularne dužine delova meča, procedura brojenja, format meča itd…)

- U slučaju da pravila ili format meča odstupaju od naših generalnih informacija, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- U slučaju prekida meča koji se ne nastavi 48 sati od početka meča, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.

- U svim sportovima hendikep vrednost se dodaje prvom (domaćem) timu.

2. FUDBAL

2.1 Važno

- Sve ponuđene igre (osim onih koji se odnose na poluvremena, prvo poluvreme, produžetak, i penale) se odnose na regularni period igre.

- Ako je meč prekinut i nastavljen u roku od 48h od početka, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim.

- Regularnih 90 minuta: Ponuđene igre se odnose na regularnih 90 minuta igre osim ako je drugačije određeno. Ovo uključuje zaustavno vreme, ali ne uključuje produžetke, vreme za izvodjenje penala ili zlatnog gola.

2.2 Pravila o obradi i poništenim opkladama

- Ako je ponuda igre ostala otvorena i posle dešavanja događaja: gola, kartona, penala, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako je igra ponuđena sa netačnom informacijom o crvenom kartonu, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako su kvote ponuđene sa netačnim vremenom početkom meča (više od 5 minuta) priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vreme kad je netačan rezultat bio prikazan.

- Ako su imena timova, ili kategorija bila netačno prikazana, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ukoliko se meč odloži ili prekine i ne nastavi u roku od 48h od početnog udarca, klađenje će biti poništeno.

2.3 Kartoni

- Žuti karton se računa kao 1, a crveni ili drugi žuti/crveni 2. Jedan igrač ne može dobiti više od 3 kartona po utakmici.

- Obrada se vrši na osnovi svih dokaza o kartonima koji su pokazani u regularnom delu igre.

- Kartoni dobijeni posle meča se ne računaju.

- Kartoni koje su dobili neaktivni učesnici utakmice se ne računaju (već izmenjeni igrači, treneri, igrači na klupi)

2.4 Korneri

Dodeljeni, ali neizvedeni korneri se ne računaju

2.5 Strelci

- Auto gol se ne uzima u obzir za igre Strelci (strelac na meču, Strelac prvog gola, Strelac poslednjeg gola)

- Svi igrači koji su uzeli učešće na meču se smatraju kandidatima. Ukoliko igrač van liste postigne pogodak sve opklade se računaju standardno.

- Događaji će biti obrađeni na osnovu TV prenosa i statistike, dobijene od Press Association, ukoliko nema jasnih dokaza da date statistike nisu tačne.

- Ako se meč ne završi u roku od 48h od svog početka sve opklade se smatraju poništenima.

2.6 Intervali

- Opklade će biti obrađene na osnovu vremena gola iz TV prenosa. Ukoliko je nedostupan prenos, uzeće se u obzir sat sa meča.

- Opklade će biti obrađene po vremenu prelaska lopte preko linije, a ne po trenutku upućivanja udarca.

3. TENIS

- U slučaju predaje ili odustajanja bilo kog igrača sve nepoznate opklade će biti poništene.

- U slučaju odlaganja (kiša, mrak itd…) sve opklade ostaju otvorene, a klađenje će biti nastavljeno po nastavku meča.

- Ako je kazneni poen dodeljen od strane sudije, sve opklade na meču se računaju standardno.

- Ukoliko se meč završi pre kraja određenog poena ili gema, sve opklade koje su pod uticajem tog poena ili gema će biti poništene.

- Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netačnog rezultata koji ima značajan uticaj na određivanje kvote priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako su imena igrača ili timova bila netačno prikazana, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako se igrač povukao sve nepoznate opklade će biti poništene.

- Ako je meč odlučen Super tie breakom (do 10) on se smatra kao treći set.

- Svaki tie break ili Super tie break se računa kao jedan gem.

4. KOŠARKA

- Ponuđene igre se ne odnose na produžetke ukoliko nije drugačije definisano.

- Ako se meč odloži ili prekine, a ne nastavi u roku od 48h od svog početka, klađenje će biti poništeno.

- Ako su kvote ponuđene sa netačnim vremenom početka meča (više od 2 minuta) priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netačnog rezultata koji ima značajan uticaj na određivanje kvote priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- U slučaju da meč ode u produžetke a nije bilo nerešeno, opklade će se obrađivati po rezultatu regularnog dela meča.

- Da li će biti produžetak na meču: Ukoliko se meč završi nerešeno, smatra se da je tip DA dobitan, nezavisno od toga da li se produžetak odigra.

- Ako se meč završi nerešeno a ne odigra se produžetak, igra Da li će biti produžetka na meču, tip DA je dobitan, a igra Pobednik meča se poništava.

5. AMERIČKI FUDBAL

- U slučaju odlaganja (kiša,mrak itd…) sve opklade ostaju otvorene, a klađenje će biti nastavljeno po nastavku meča.

- Ponuđene igre se ne odnose na produžetke, ukoliko nije naznačeno drugačije.

- Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netačnog rezultata koji ima značajan uticaj na određivanje kvote priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako su kvote ponuđene uz netačno vreme početka meča (više od 89 sekundi), priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako je prikazan pogrešan rezultat, priređivač zadržava pravo poništenja opklada iz perioda pogrešnog prikaza.

- Ako su timovi prikazani netačno, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- U slučaju prekinute ili odložene utakmice, nepoznate opklade će se smatrati poništenim, ukoliko se meč ne nastavi u toku iste NFL nedeljne šeme (Četvrtak-Sreda lokalno vreme stadiona).

6. HOKEJ NA LEDU

- Sve ponuđene igre (osim onih koje se odnose na četvrtine, produžetak ili penale) se odnose na regularni period meča, ukoliko nije drugačije naglašeno.

- Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, oklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

- Ako je ponuđena igra u vezi sa događajem, a već se desio događaj (gol ili penal) priređivač zadržava pravo proglašenja opklade nevažećom.

- Ako su kvote ponuđene uz netačno vreme početka meča (više od 2 minuta) priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vreme kad je netačan rezultat bio prikazan.

7. BEJZBOL

- Ponuđene igre se ne odnose na extra ining, ukoliko nije naznačeno drugačije osim igara: "Ko postiže određen poen", i "Koji tim će prvi stići do određenog broja poena" i ostalih naznačenih igara.

- Specifični pojmovi bejzbola: Period - Ining, Produžetak - Ekstra ining, Poen - Run Poluvreme - Rezultat posle devetog half ininga.

- Svi događaji se obrađuju po konačnom rezultatu posle 9 ininga (odnosno 8 ½ ininga ako domaći tim vodi u tom trenutku)

- Ako je meč prekinut ili otkazan, i neće se nastaviti istog dana, sve opklade sa nepoznatim ishodom će se smatrati poništenim.

- Ako je klađenje ponuđeno na osnovu netačnog rezultata ili netačnog statusa meča koji ima značajan uticaj na kvote, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

8. RUKOMET

- Sve ponuđene igre (osim onih koje se odnose na poluvremena, prvo poluvreme, ko postiže određeni pogodak i koji tim će prvi postići određeni broj pogodaka) se odnose samo na regularan period meča.

- Ponuđene igre se ne odnose na produžetke, ukoliko nije drugačije naznačeno.

- Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, oklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

- Ako su kvote ponuđene uz netačno vreme početka meča (više od 3 minuta) priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netačnog rezultata koji ima značajan uticaj na određivanje kvote priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

Ukoliko meč uđe u fazu sedmeraca, igre Ko postiže X poen, i koji tim prvi stiže do X poena, se smatraju poništenim.

9. ODBOJKA

- Ukoliko se meč ne završi sve nepoznate opklade se poništavaju.

- Zlatni set se ne uzima u obzir.

- Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netačnog rezultata koji ima značajan uticaj na određivanje kvote priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ukoliko se meč prekine ili odloži i ne nastavi u roku od 48h klađenje će biti poništeno.

10. ODBOJKA NA PESKU

- U slučaju da se meč ne odigra do kraja, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.

- Zlatni set se ne uzima u obzir.

- Ukoliko se meč prekine ili odloži i ne nastavi u roku od 48h klađenje će biti poništeno.

- Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netačnog rezultata koji ima značajan uticaj na određivanje kvote priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ukoliko se tim povuče, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.

11. FUTSAL

- Sve ponuđene igre (osim poluvremena, prvog poluvremena, produžetaka i penala) se odnose na regularan period meča.

- Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, oklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

- Ako klađenje ostane omogućeno a već se dogodio: Gol, crveni karton ili penal, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako je klađenje na događaje omogućeno uz propušten ili netačno upisan crveni karton, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako su kvote ponuđene uz netačno vreme početka meča (više od 2 minuta) priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vreme kad je netačan rezultat bio prikazan.

- Ako je meč prekinut ili odložen i ne nastavi se u roku od 48h od početnog udarca sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim.

- Ako je ime tima ili kategorije netačno napisano, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

12. BADMINTON

- U slučaju da se meč ne završi, sve opklade sa nepoznatim ishodom će biti poništene.

- Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, oklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

- Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netačnog rezultata koji ima značajan uticaj na određivanje kvote priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako je ime igrača ili tima prikazano pogrešno priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako se igrač povuče, sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

13. RAGBI

- Sve ponuđene igre (osim onih koje se odnose na poluvremena, prvo poluvreme i penale) se odnose na regularan period meča.

- Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, oklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

- Regularnih 80 minuta: Sve igre se odnose na regularni period od 80 minuta, ukoliko nije drugačije naznačeno. Regularno vreme uključuje i zaustavno vreme, ali ne i produžetke i vreme određeno za izvođenje penala.

- Ako su igre ostale ponuđene, a već se dogodila promena rezultata ili crveni karton, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako je klađenje ponuđeno uz netačan ili izostavljen crveni karton, priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako su kvote ponuđene uz netačno vreme početka meča (više od 2 minuta) priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ukoliko je meč prekinut ili odložen a nije se nastavio u roku od 48h od njegovog početka, sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim.

- Ako je ime tima ili kategorije pogrešno prikazano priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

14. PIKADO

- Ukoliko se meč ne završi, sve opklade sa nepoznaith ishodom se smatraju poništenim.

- Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netačnog rezultata koji ima značajan uticaj na određivanje kvote priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako je ime igrača ili tima prikazano pogrešno priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako meč nije završen sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

- Centar (Bullseye) se računa kao crvena boja izlaza.

15. SNUKER

- Ukoliko se meč ne završi, igrač odustane ili bude diskvalifikovan sve nepoznate opklade se smatraju poništenim.

- U slučaju repozicioniranja kugli ishod ostaje isti ukoliko je bio odlučen pre repozicioniranja.

- Nijedan faul niti besplatna kugla se ne računa u igrama koje se odnose na boju ubacene kugle.

- U slučaju da frame počne ali se ne dovrši, sve opklade sa nepoznatim ishodom koje se tiču tog framea se poništavaju.

- Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netačnog rezultata koji ima značajan uticaj na određivanje kvote priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako je ime igrača ili tima pogrešno prikazano priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako meč nije završen sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

16. STONI TENIS

- Ako meč nije završen sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

- Ukoliko je meč prekinut ili odložen a nije se nastavio u roku od 48h od njegovog početka, klađenje će biti poništeno.

- Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netačnog rezultata koji ima značajan uticaj na određivanje kvote priređivač zadržava pravo poništenja opklade.

- Ako je ime igrača ili tima pogrešno prikazano priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako igrač odustane, sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

17. KUGLANJE

- U slučaju odustajanja bilo kog igrača sve opklade sa nepoznatim ishodom će biti poništene.

- Ako se meč odloži ili prekine, a ne nastavi u roku od 48h sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim. Poznate pogođene opklade su dobitne a poznate nepogođene opklade se smatraju NEdobitnim.

- Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netačnog rezultata koji ima značajan uticaj na određivanje kvote priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako je ime igrača ili tima pogrešno prikazano priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

- Ako igrač odustane, sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

18. KRIKET T20 I ODI

- Ponuđene igre se ne odnose na super over, ukoliko nije drugačije naznačeno.

- Kaznena trčanja se ne računaju u over i bacanje igrama (Multi over igre se ne računaju pod ovo pravilo).

- Twenty20: Svi planirani overi moraju biti odigrani da bi se ishod opklade smatrao poznatim, osim ako inning nije završen normalnim putem.

- ODIs: Najmanje 90% svih overa u iningu mora biti odigrano da bi se ishod opklade smatrao poznatim, osim ako inning nije završen normalnih putem.

- Ako se meč otkaže pre igre, osim ako se meč ne odigra u roku od 48 sati od planiranog početka, sve nepoznate opklade će biti poništene.

- Ako je meč nerešen i oficijalna pravila ne odrede pobednika ili se pobednik odredi bacanjem novčića ili žrebom, sve oklade sa nepoznatim ishodom će biti poništene.

- Ako se over ne završi sve opklade sa nepoznatim ishodom koje se odnose na dati over su poništene, osim ako inning nije završen npr. deklaracijom , all outom itd...

- Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netačnog rezultata koji ima značajan uticaj na određivanje kvote priređivač zadržava pravo poništenja opklada.

III NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA

 

Član 30.

Isplata dobitaka vrši se na uplatno-isplatnom mestu kladionice po završetku svih događaja, a na osnovu zvaničnih rezultata događaja koje je utvrdio i objavio priređivač.

Član 31.

Prilikom isplate dobitaka, učesnik predaje priređivaču potvrdu o učešću u igri, koja sadrži dobitnu kombinaciju.

Kombinacija je dobitna ukoliko su tačno pogođeni ishodi svih događaja od kojih se ona sastoji.

Član 32.

Iznos dobitka jednak je vrednosti cene kombinacije pomnožene proizvodom svih kvota za tu kombinaciju.

Izuzetno od načina utvrđivanja iznosa dobitka iz stava 1. ovog člana, iznos dobitka ne može da premaši maksimalan iznos dobitka definisan u članu 15. ovih pravila.

Član 33.

U slučaju gubitka potvrde o učešću u igri ili njenog oštećenja u meri da nije moguće pouzdano utvrditi verodostojnost klađenja, priređivač će odbiti da izvrši isplatu dobitka.

Ukoliko priređivač oceni da postoji osnovana sumnja, da je bilo ko delovao u cilju određivanja ishoda događaja, kršeći na taj način odredbe i zvanična pravila o održavanju ovakvih događaja, ili čak ukoliko postoje dokazi, na osnovu kojih se osporava regularnost u održavanju događaja, priređivač zadržava pravo da suspenduje isplatu dobitka.

Član 34.

Učesnik u klađenju ima pravo da u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja zvaničnog izveštaja o rezultatima događaja, uloži pismeni prigovor priređivaču, ukoliko smatra da priređivač nije pravilno ustanovio dobitak.

Ako priređivač utvrdi da je prigovor osnovan, dužan je da u roku od 30 dana, po isteku roka iz stava 1. ovog člana, izvrši isplatu iznosa ostvarenog dobitka učesniku u klađenju.

Član 35.

Isplata novčanih dobitaka u klađenju zastareva u roku od 60 dana, od dana objavljivanja zvaničnog izveštaja rezultata događaja.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Ova pravila će biti istaknuta na svim uplatno-isplatnim mestima Priređivača, čime će postati javno objavljena i dostupna svim učesnicima u klađenju.

 

Napomena: Ovaj izvod iz pravila je informativnog karaktera, celokupna pravila, odobrena od strane Ministarstva, su jasno istaknuta na uplatnim mestima i pozivamo vas da se upoznate sa njima.

Kalendar ponude
Kvote
Tabele
Fudbal Košarka Hokej Rukomet Odbojka NFL
Web Tiket