PRAVILA O PRIREĐIVANJU POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJA

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilima uređuje se priređivanje posebne igre na sreću klađenja (u daljem tekstu: klađenje) i ona sadrže odredbe o priređivanju klađenja, uslovima za učešće u klađenju, mestu priređivanja klađenja, ceni jedne kombinacije, roku za prijem uplata, fondu dobitaka, objavljivanju rezultata igre, roku isplate dobitaka, obaveštavanju učesnika o pravilima klađenja, postupku u slučaju otkazivanja ili promene vremena održavanja ponuđenog događaja, odgovornosti priređivača, poslovnoj tajni, održavanju reda i ponašanju učesnika u kladionici, odnosno na uplatnom mestu kladionice, zaposlenima, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje klađenja.

Član 2.

Klađenje iz člana 1. priredjuje se na osnovu dobijene saglasnosti nadležnog Ministarstva finansija (Uprave za igre na sreću) za mesto priređivanja klađenja koje je navedeno u rešenju pravnog lica , (u daljem tekstu: priređivač).

Član 3.

Ova pravila predstavljaju opšte uslove za zaključenje ugovora po pristupu za učešće u svim vrstama klađenja kod priređivača, a koji se smatra zaključenim kad učesnik izvrši uplatu priređivaču za učešće u klađenju.

Ova pravila obavezuju priređivača i učesnike i oni su dužni da ih se u potpunosti pridržavaju.

Član 4.

Priređivač za obaveze prema učesnicima u klađenju odgovara svojom celokupnom imovinom.

Član 5.

Klađenje je posebna igra na sreću u kojoj priređivač unapred odredjuje događaje i kvote za klađenje, a učesnik slobodnom voljom bira znakove kojima obeležava ishod ponuđenog događaja ili grupe događaja na pomoćnom listiću-obrascu za učešće u igri (u daljem tekstu: listić) koji je izdao priređivač.

Klađenje se priređuje u kontinuitetu, po definisaniom terminima i kolima koja su vremenski ograničena.

Član 6.

Odredbe ovih pravila važe i primenjuju se za sva klađenja koja je moguće organizovati i koji po svojoj prirodi mogu biti predmet igara klađenja. 

Učesnik se na način određen ovim pravilima može kladiti na:

rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih događaja;

odredjeni događaj u toku sportskog takmičenja (broj postignutih golova, tačan rezultat, broj golova na poluvremenu i na kraju utakmice, ko će dati prvi gol, koji će igrač/tim biti najbolji strelac, u kom delu meča će biti postignuto više golova, ko daje više ili manje golova i sl.);

rezultate u klasičnim (npr. da li će biti izvučena sedmica u igri Loto, broj dobitnika sa sedam pogodaka i sl.), posebnim i zabavnim igrama;

uspeh kandidata na izborima.

Član 7.

Događaje iz člana 6. ovih pravila, priređivač objavljuje u listi programa ponuđenih događaja koji će biti predmet klađenja za određen vremenski period ili kolo, zajedno sa početnim kvotama, uputstvom za klađenje, eventualnim posebnim uslovima, pravilima za konkretno klađenje, kao i drugim podacima koji učesniku olakšavaju učešće u klađenju.

Član 8.

Kod klađenja se koriste sledeći znaci, odnosno tipovi: "1", "X", "2" i dvoznaci "1 ili X", "1 ili 2" i "X ili 2".

Znak "1" označava pobedu domaćeg tima, znak "X" označava nerešen rezultat, a znak "2" označava pobedu gostujućeg tima.

"Dvoznaci" su znaci koji istovremeno označavaju dva rezultata: znak  "1 ili X" označava pobedu domaćeg tima ili nerešen rezultat, znak "1 ili 2" označava pobedu domaćeg ili gostujućeg tima i znak "X ili 2" označava nerešen rezultat ili pobedu gostujućeg tima.

Za određene vrste klađenja, mogu da se koriste brojne oznake(1,2,3...n), slovne oznake(A,B,C...Ž) i oznake specijalnih karaktera(<,>,+,-,=…) ili njihove kombinacije, na način kako to priređivač navodi u listi programa ponude događaja.

"Kombinaciju" čini niz znakova za klađenje iz stava 1., 2. , 3. i 4. ovog člana.

Broj znakova u nizu koji čini jednu kombinaciju kreće se izmedju minimalnog i maksimalnog broja događaja koje je priređivač odredio za klađenje, od ukupnog broja ponuđenih događaja sa liste ponuđenih događaja za klađenje, a koje je učesnik izabrao.

“Sistem” je poseban način formiranja (uvećanja) broja kombinacija za klađenje, i igraču se omogućava da formiranjem grupa događaja uvećava ukupan broj kombinacija za klađenje.

“Fiks” je oznaka koja se koristi kod igranja sistema, da se njome označi određen događaj koji će učestvovati u svim kombinacijama koje je igrač odabrao.

Član 9.

"Kvota" je decimalni broj koji unapred određuje priređivač za svaki ponuđeni događaj koji je predmet klađenja i služi za izračunavanje visine dobitka.

Kvota može biti određena za svaki događaj posebno, kao deo jedne kombinacije, ili za ukupnu kombinaciju, odnosno za sve događaje koji čine tu kombinaciju.

U slučaju da su kvote određene za svaki događaj posebno, kvota kombinacije dobija se množenjem kvota svih pojedinačnih događaja.

Priređivač zadržava pravo da promeni kvote objavljene u programu ponuđenih događaja, o čemu će blagovremeno biti istaknuto obaveštenje na uplatno-isplatnom mestu i u tom slučaju uzimaju se u obzir kvote koje su važeće u momentu uplate klađenja.

Član 10.

"Množilac učešća" je broj kojim učesnik uz posebnu doplatu označava koliko puta njegove kombinacije učestvuju u igri, odnosno koliko će se puta uvećavati njegov eventualni dobitak.

Član 11.

"Hendikep" je prednost u golovima, koševima ili poenima koju priređivač unapred daje nekom timu sa liste programa ponuđenih događaja za klađenje.

Konačan ishod događaja sa hendikepom formira se tako što se broju golova, koševa ili poena označenih kao hendikep dodaju golovi, koševi ili poeni koje je stvarno postigao tim kome je dat hendikep.

Član 12.

"Dupla šansa" je korišćenje dvoznaka kod prognoziranja konačnog ishoda, čime se ne povećava broj odigranih kombinacija, a za koju se daje posebna kvota u listi programa ponuđenih događaja.

Član 13.

"Miks" predstavlja kombinaciju dva ili više različitih događaja iz člana 6. ovih pravila, ukoliko su ispunjeni minimalni uslovi za kombinacije igara, koje priređivač navodi u listi programa ponuđenih događaja.

Član 14.

Dobitna kombinacija je ona kombinacija za koju su tačno pogođeni svi ishodi događaja koje je igrač odabrao.

Član 15.

Pojedinačna cena kombinacije za klađenje iznosi 5,00 dinara. 

Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 20,00 dinara.

Maksimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 150.000,00 dinara.

Maksimalni iznos za isplatu dobitka učesniku iznosi 1.000.000,00 dinara.

Definisanje minimuma - maksimuma uplate i isplate na pojedinačna moguća klađenja iz Člana 6. priređivač će navesti u listi programa ponuđenih događaja.

Član 16.

Iznos dobitnog fonda kod klađenja predstavlja zbir svih dobitaka učesnika u klađenju, i on nije unapred određen i ne zavisi od primljenih uplata za učešće u konkretnom kolu klađenja.

 

II POSTUPAK I USLOVI KLAĐENJA

Član 17.

Uplate za klađenje primaju se na uplatno-isplatnim mestima kladionice koja su obeležena posebnom oznakom koju izdaje Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za igre na sreću.

Član 18.

Učesnici u klađenju popunjavaju listiće koje izdaje priređivač, tako što obeležavaju ponuđene događaje na koje se klade znakovima iz člana 8. ovih pravila, pri čemu su igrači obavezni da se pridržavaju objašnjenja, uslova i pravila koja se nalaze na listi programa ponuđenjih događaja za klađenje.

Učesnik u igri je dužan da za svako klađenje označi vrstu igre i šifre događaja na koje se kladi. U suprotnom, klađenje nije važeće, i priređivač ga neće prihvatiti.

Priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, delimično ili potpuno, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje učesniku u igri.

Kad prihvati klađenje, priređivač prima uplatu i učesniku vraća overenu potvrdu o učešću u igri klađenja, koja sadrži mesto, vreme, datum, izbore igrača i iznos primljene uplate, koja predstavlja dokaz o učešću igrača u klađenju, na osnovu kojeg igrač kasnije ima pravo na isplatu eventualnog dobitka.

Član 19.

Priređivač pre početka klađenja određuje i objavljuje minimalne uslove za uplatu. Učesnici su dužni da poštuju minimum i maksimum broja događaja za svaku vrstu klađenja onako kako je to priređivač objavio u programu ponuđenih događaja za konkretno kolo ili termin klađenja.

Član 20.

Ukoliko učesnik ustanovi da klađenje, od strane priređivača, nije overeno u skladu sa njegovim zahtevom, tada učesnik ima pravo da odustane od klađenja i zatraži storniranje nakon izvršene uplate, najkasnije u roku do 20 (dvadeset) minuta nakon završetka overavanja klađenja, a pre početka odigravanja sportskog događaja.  

U ovom slučaju se poništavaju sve kombinacije za klađenje, a iznos uplate se vraća učesniku.

Član 21.

Učesniku je zabranjeno da se u jednoj kombinaciji kladi više puta na isti događaj, osim ukoliko to priređivač nije izričito odobrio u programu rasporeda ponuđenih događaja.

Član 22.

Krajnji rok za prijem uplate za klađenje je do početka prvog događaja na koji se učesnik kladi, osim ako priređivač nije odredio drugačije.

U slučaju kada se izvrši uplata za klađenje na ponuđene događaje koji su već počeli ili su već završeni, priređivač zadržava pravo da takve događaje proglasi neregularnim, osim ukoliko to ovim pravilima nije drugačije određeno.

Član 23.

Po završetku svih ponuđenih događaja koji su bili predmet klađenja, priređivač u roku od 24 časa, objavljuje zvaničan izveštaj o rezultatima događaja koji su bili u listi programa ponuđenih događaja za klađenje.

Zvaničan rezultat je rezultat postignut u regularnom toku utakmice ili takmičenja. Produžeci i penali (jedanaesterci, sedmerci, slobodna bacanja i sl.) se ne smatraju regularnim tokom utakmice ili takmičenja. 

Priređivač utvrdjuje zvaničan rezultat ponuđenog događaja na osnovu zvaničnih izveštaja koje službeno objavljuje organizator takmičenja (nacionalno ili internacionalno udruženje, liga, kup i sl.).

Član 24.

U slučaju odlaganja takmičenja, iz bilo kojih razloga i odigravanja u novom terminu u okviru istog kola, postignuti rezultati se smatraju važećim za sve vrste klađenja na to takmičenje.

U slučaju da se takmičenje ne održi u roku iz stava 1. ovog člana, za događaj iz tog takmičenja računa se kvota 1,00 (jedan).

Član 25.

U slučaju prekida sportskog takmičenja u toku prvog poluvremena i nenastavljanja istog u roku iz člana 24. stav 1. ovih pravila od momenta prekida,  za sve vrste klađenja na taj događaj, računa se kvota 1,00 (jedan), osim ukoliko nije drugačije navedeno u listi programa ponuđenih događaja.

Član 26.

U slučaju prekida sportskog takmičenja nakon završetka prvog poluvremena, a pre početka drugog poluvremena, postignuti rezultat je važeći za sva klađenja koja se odnose samo na prvo poluvreme, a za sva ostala klađenja na taj događaj računa se kvota 1,00 (jedan), osim ukoliko nije drugačije navedeno u listi programa ponuđenih događaja.

Član 27.

U slučaju prekida sportskog događaja u toku drugog poluvremena i nenastavljanja istog u roku iz člana 24. stav 1. ovih pravila od momenta prekida, u obzir se uzima rezultat koji je važio u trenutku prekida, osim ukoliko nije drugačije navedeno u listi programa ponuđenih događaja. 

Član 28.

Za sva klađenja, koja su primljena, a odigrana su na tim ili igrača koji je iz bilo kog razloga ispao ili odustao od daljnjeg takmičenja, smatra se da nisu dobitna i računa se kvota 1,00 (jedan), osim ukoliko se drugačije ne navodi u listi programa ponuđenih događaja. 

Član 29.

U slučaju kada sa nevažećim sportskim takmičenjem učesnik ne ispunjava uslov o minimumu broja događaja u jednoj kombinaciji, ta kombinacija se smatra nevažećom i učesniku se vraća primljena uplata.

Ako učesnik i bez nevažećeg sportskog događaja ispunjava uslov o minimalnom broju događaja u jednoj kombinaciji, ta kombinacija je važeća, a za nevažeći događaj računa se kvota 1,00 (jedan).

 

III NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA

 

Član 30.

Isplata dobitaka vrši se na uplatno-isplatnom mestu kladionice po završetku svih događaja, a na osnovu zvaničnih rezultata događaja koje je utvrdio i objavio priređivač.

Član 31.

Prilikom isplate dobitaka, učesnik predaje priređivaču potvrdu o učešću u igri, koja sadrži dobitnu kombinaciju. 

Kombinacija je dobitna ukoliko su tačno pogođeni ishodi svih događaja od kojih se ona sastoji.

Član 32.

Iznos dobitka jednak je vrednosti cene kombinacije pomnožene proizvodom svih kvota za tu kombinaciju.

Izuzetno od načina utvrđivanja iznosa dobitka iz stava 1. ovog člana, iznos dobitka ne može da premaši maksimalan iznos dobitka definisan u članu 15. ovih pravila.

Član 33.

U slučaju gubitka potvrde o učešću u igri ili njenog oštećenja u meri da nije moguće pouzdano utvrditi verodostojnost klađenja, priređivač će odbiti da izvrši isplatu dobitka.

Ukoliko priređivač oceni da postoji osnovana sumnja, da je bilo ko delovao u cilju određivanja ishoda događaja, kršeći na taj način odredbe i zvanična pravila o održavanju ovakvih događaja, ili čak ukoliko postoje dokazi, na osnovu kojih se osporava regularnost u održavanju događaja, priređivač zadržava pravo da suspenduje isplatu dobitka. 

Član 34.

Učesnik u klađenju ima pravo da u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja zvaničnog izveštaja o rezultatima događaja, uloži pismeni prigovor priređivaču, ukoliko smatra da priređivač nije  pravilno ustanovio dobitak.

Ako priređivač utvrdi da je prigovor osnovan, dužan je da u roku od 30 dana, po isteku roka iz stava 1. ovog člana, izvrši isplatu iznosa ostvarenog dobitka učesniku u klađenju.

Član 35.

Isplata novčanih dobitaka u klađenju zastareva u roku od 60 dana, od dana objavljivanja zvaničnog izveštaja rezultata događaja.

 

IV POSLOVNA TAJNA

Član 36.

Zaposleni na uplatno-isplatnim mestima kladionice dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu:

1. o učesnicima (broju poseta, igračima, potrošenom ili dobijenom novcu i sl.);

2. finansijskom rezultatu poslovanja kladionice;

3.zaposlenima u kladionici.

Podatke iz stava 1. ovog čana priređivač može saopštiti trećim licima samo na način predviđen zakonom.

Član 37.

Priređivač vodi evidenciju o učesnicima u klađenju koji su ostvarili dobitak na način koji propisuje Ministar finansija.

 

V PONAŠANJE U KLADIONICI

Član 38.

Priređivač se stara o održavanju reda i zaštiti učesnika na uplatno-isplatnom mestu kladionice.

Učesnici klađenja na uplatno-isplatnom mestu su dužni da se ponašaju pristojno i da druge učesnike ne ometaju u igri.

Licima mlađim od 18 godina zabranjeno je fizičko prisustvo na uplatno-isplatnom mestu kladionice i učešće u igrama klađenja.

Učesnicima koji se ne pridržavaju ovih pravila, priređivač može zabraniti učešće u klađenju i pristup uplatno-isplatnom mestu kladionice.

Član 39.

Zaposlenima u kladionici, odnosno uplatno-isplatnom mestu kladionice zabranjeno je da učestvuju u klađenju, da novčano pomažu učesnike ili da zajedno sa njima učestvuju u klađenju.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Ova pravila će biti istaknuta na svim uplatno-isplatnim mestima Priređivača, čime će postati javno objavljena i dostupna svim učesnicima u klađenju.

Član 41.

Za rešavanje sporova izmedju učesnika i priređivača nadležan je sud u Beogradu.

Član 42.

Ova pravila stupaju na snagu nakon dobijanja saglasnosti od strane Ministra finansija, a primenjuju se od dana isticanja na uplatno-isplatnom mestu kladionice.

 

Kalendar ponude
Kvote
Fudbal Košarka Hokej
Tabele
Fudbal Košarka Hokej Rukomet Odbojka NFL
Web Tiket
Donesite broj web tiketa u Vasu Balkan bet kladionicu i uplatite planiran iznos.